پزشکی  

بازگشت   پزشکی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:16: 16 16
:8: 8 8
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:27: 27 27
:11: 11 11
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:25: 25 25
:17: 17 17
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:28: 28 28
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:fool: Fool Fool
:3sad: Sad Sad
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:bomb: Bomb Bomb
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:music3: Music Music
:greeting: Greeting Greeting
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:acute: Acute Acute
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:dance2: Dance2 Dance2
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:shout3: Shout Shout
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:clapping: Clapping Clapping
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:blum2: Blum2 Blum2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:empathy: Empathy Empathy
:3mad: Mad Mad
:good2: Good2 Good2
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:cray: Cray Cray
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:fool2: Fool2 Fool2
:secret3: Secret Secret
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:boredom: Boredom Boredom
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:ok3: Ok Ok
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:drinks: Drinks Drinks
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:good: Good Good
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:furious: Furious Furious
:tomato: Tomato Tomato
:canadian: Canadian Canadian
:ranting: Ranting Ranting
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:smoke: Smoke Smoke
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:sly: Sly Sly
:holiday: Holiday Holiday
:yes2: Yes2 Yes2
:crutch: Crutch Crutch
:shocking: Shocking Shocking
:handshake: Handshake Handshake
:wink2: Wink2 Wink2
:confused3: Confused3 Confused3
:scooter: Scooter Scooter
:gossip: Gossip Gossip
:walkman: Walkman Walkman
:chinese: Chinese Chinese
:rotfl: Rotfl Rotfl
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:rifle: Rifle Rifle
:flowers: Flowers Flowers
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:smile2: Smile2 Smile2
:horse: Horse Horse
:zipped: Zipped Zipped
:crybaby: Crybaby Crybaby
:shuriken: Shuriken Shuriken
:help: Help Help
:wow: Wow Wow
:cool: Cool Cool
:secret: Secret Secret
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:clover: Clover Clover
:saddam: Saddam Saddam
:geek: Geek Geek
:tooth: Tooth Tooth
:cat2: Cat2 Cat2
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:friend: Friend Friend
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:sick: Sick Sick
:hmm: Hmm Hmm
:yawn: Yawn Yawn
:crazy: Crazy Crazy
:shifty: Shifty Shifty
:haha2: Haha2 Haha2
:whistle: Whistle Whistle
:confused: Confused Confused
:santa: Santa Santa
:goof: Goof Goof
:vampire: Vampire Vampire
:cheers: Cheers Cheers
:rockon: Rockon Rockon
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fyou: Fyou Fyou
:tongue: Tongue Tongue
:captain: Captain Captain
:rap: Rap Rap
:flex: Flex Flex
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smurf: Smurf Smurf
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:smartass: Smartass Smartass
:homestar: Homestar Homestar
:yinyang: Yinyang Yinyang
:cry: Cry Cry
:shopping: Shopping Shopping
:happy: Happy Happy
:winking: Winking Winking
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:scream: Scream Scream
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:clap: Clap Clap
:rtfm: Rtfm Rtfm
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:football: Football Football
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hug: Hug Hug
:zorro: Zorro Zorro
:crying: Crying Crying
:shutup: Shutup Shutup
:hi: Hi Hi
:yahoo: Yahoo Yahoo
:cop: Cop Cop
:serenade: Serenade Serenade
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:wc: Wc Wc
:clown: Clown Clown
:sailor: Sailor Sailor
:goodbye: Goodbye Goodbye
:tv: Tv Tv
:censored: Censored Censored
:rip: Rip Rip
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:sleep: Sleep Sleep
:hockey: Hockey Hockey
:yes: Yes Yes
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:shit: Shit Shit
:hammer: Hammer Hammer
:wink: Wink Wink
:confused2: Confused2 Confused2
:scared: Scared Scared
:google: Google Google
:victory: Victory Victory
:chef: Chef Chef
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:cat: Cat Cat
:red_indian: Red Indian Red Indian
:flower: Flower Flower
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:sniper: Sniper Sniper
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:smile: Smile Smile
:hoover: Hoover Hoover
:yu: Yu Yu
:cry2: Cry2 Cry2
:shout: Shout Shout
:happybday: Happybday Happybday
:winkiss: Winkiss Winkiss
:construction: Construction Construction
:second: Second Second
:group: Group Group
:watsup: Watsup Watsup
:clap2: Clap2 Clap2
:sad: Sad Sad
:gathering: Gathering Gathering
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:fox: Fox Fox
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:na: Na Na
:first: First First
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:shy: Shy Shy
:hitler: Hitler Hitler
:yak: Yak Yak
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sheep: Sheep Sheep
:haha: Haha Haha
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:cold: Cold Cold
:samui: Samui Samui
:goodnight: Goodnight Goodnight
:unsure: Unsure Unsure
:chair: Chair Chair
:rlol: Rlol Rlol
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:4u7: 47 47
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:2g6: 26 26
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:42m: 42 42
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:2x1: 21 21
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:5i5: 55 55
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:41y: 41 41
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs